XXVII Sesja Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji

w dniu 2021-06-10, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Zatwierdzenie porządku obrad XXVII Sesji...)

3.Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Mi...)

4.Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

5.Debata nad raportem o stanie gminy.

6.Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Michałowa wotum zaufania.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzow...)

7.Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2020r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozd...)

8.Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Michałowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2020r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia absolutoriu...)

9.Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2021r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 20...)

10.Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Michałowo.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany miejscowego pla...)

11.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie 22 Krukowszczyzna.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na spr...)

12.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie 32 Nowa Wola.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na spr...)

13.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie 29 Michałowo.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na spr...)

14.Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w ramach zadań własnych za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowyc...)

15.Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia wzoru wnios...)

16.Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia wzoru wnios...)

17.Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie za 2020 rok oraz potrzeby na 2021 rok oraz ocena zasobów pomocy społecznej.

18.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

19.Sprawy różne.

20.Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.