XXX Sesja Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji

w dniu 2021-09-30, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Zatwierdzenie porządku obrad XXX Sesji R...)

3.Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Mi...)

4.Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

5.Informacja Placówki Straży Granicznej w Michałowie na temat sytuacji i podejmowanych działań na granicy Polsko – Białoruskiej.

6.Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2021r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 20...)

7.Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XII/98/19 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 25 września 2019 r w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowo.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XII/...)

8.Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowo.

Głosowanie (Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania...)

9.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz studni wierconych dla budynków mieszkalnych na terenie Gminy Michałowo.

Głosowanie (Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ok...)

10.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo w latach 2020- 2024.

Głosowanie (Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ok...)

11.Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/264/21 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI...)

12.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w obrębie 49 Topolany.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zam...)

13.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Michałowo.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzi...)

14.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na bez...)

15.Stanowisko rady w sprawie petycji dotyczącej programu edukacyjnego „Przygotujmy lepszy świat”.

Głosowanie (Stanowisko rady w sprawie petycji dotycz...)

16.Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych, złożonych stosownie do art. 24h ustawy o samorządzie gminnym za 2020r. Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Burmistrzowi Michałowa.

17.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

18.Sprawy różne.

19.Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.