XXXII Sesja Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji

w dniu 2021-12-21, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie ( Wniosek formalny Przewodniczącej Rady...)Głosowanie (Zatwierdzenie porządku obrad XXXII Sesji...)

3.Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Mi...)

4.Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

5.Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2021 – 2031.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej P...)

6.Uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Uchwała w sprawie pokrycia części kosztó...)

7.Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2021r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 20...)

8.Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2022-2031.

Głosowanie (Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletnie...)

9.Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowo na 2022 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gmi...)

10.Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1466 B m a odcinku Hieronimowo – granica Gminy Michałowo”.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia pomocy fina...)

11.Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia pomocy fina...)

12.Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyboru metody ustaleni...)

13.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaw...)

14.Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Pro...)

15.Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Michałowo na 2022 r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Pro...)

16.Uchwała w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Podlaskiego.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wniesienia skargi do W...)

17.Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Michałowie na 2022 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pr...)

18.Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie na 2022 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pr...)

19.Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie na 2021 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pr...)

20.Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie na 2022 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pr...)

21.Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie na 2022 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pr...)

22.Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Michałowa.

Głosowanie (Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na...)

23.Przedstawienie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2022r.

24.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

25.Sprawy różne.

26.Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.