XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji

w dniu 2022-02-24, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Zatwierdzenie porządku obrad XXXIII Sesj...)

3.Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady M...)

4.Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

5.Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2022r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 20...)

6.Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Gródeckiej w Michałowie (droga powiatowa Nr 1440B)”.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia pomocy fina...)

7.Uchwała w sprawie wrażenia zgody/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Michałowo środków stanowiących fundusz sołecki.

Głosowanie (Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na...)

8.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Głosowanie (Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie us...)

9.Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przystąpienia do sporz...)

10.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Głosowanie (Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie za...)

11.Uchwała w sprawie wskazania miejsc wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na drodze powiatowej położonej na terenie Michałowa.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wskazania miejsc wstęp...)

12.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie 4 Bieńdziuga.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na spr...)

13.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie 5 Bołtryki.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na spr...)

14.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie 6 Bondary.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na spr...)

15.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie 28 Łuplanka Stara i Nowa.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na spr...)

16.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie 38 Potoka.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na spr...)

17.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie 47 Tajnica Górna.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na spr...)

18.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na spr...)

19.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenie warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej tej bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na spr...)

20.Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im Władysława Syrokomli w Michałowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Michałowie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zamiaru przekształceni...)

21.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022r rok.

Głosowanie (Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie pr...)

22.Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo w latach 2022- 2024.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia zasad udzie...)

23.Przyjęcie Apelu w sprawie podjęcia systemowych rozwiązań w związku ze szkodami wyrządzonymi na mieniu gminy w trakcie prac służb państwowych związanych z zabezpieczeniem granicy państwowej.

Głosowanie (Przyjęcie Apelu w sprawie podjęcia syste...)

24.Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w Michałowie za 2021 rok.

25.Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowiehttps://panel.rada24.pl/posiedzenie?a=porzadek&id=18029#point_active za 2021 rok.

26.Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie za 2021 rok.

27.Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie za 2021 rok.

28.Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie za 2021 rok.

29.Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Michałowie za 2021 rok.

30.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

31.Sprawy różne.

32.Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.