XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji

w dniu 2022-03-31, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Zatwierdzenie porządku obrad XXXIV Sesji...)

3.Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady...)

4.Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

5.Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2022r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 20...)

6.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2022-2031.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Pr...)

7.Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat zaopiniowania statutów sołectw Gminy Michałowo.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsul...)

8.Uchwała w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Michałowo w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia projektu reg...)

9.Uchwała w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowo w 2022 roku.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia Programu op...)

10.Uchwała w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru najkorzystniejszych ofert.

Głosowanie (Uchwała w sprawie regulaminu otwartego k...)

11.Uchwała w sprawie przyjęcia programu osłonowego – „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2022r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia programu osł...)

12.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Michałowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Głosowanie (Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ok...)

13.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie 45 Szymki.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na spr...)

14.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenie warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej tej bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na spr...)

15.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenie warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej tej bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na spr...)

16.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenie warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej tej bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na spr...)

17.Uchwała w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na obszarze Gminy Michałowo w 2022 roku.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wykazu kąpielisk oraz...)

18.Uchwała w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Michałowo.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia wymagań jak...)

19.Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Pro...)

20.Uchwała w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia tego handlu.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyznaczenia miejsc do...)

21.Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych.

Głosowanie (Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownik...)

22.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021r.

23.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie za rok 2021 oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w 2022r.

24.Sprawozdanie z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie za 2021 rok oraz potrzeby na 2022 oraz ocena zasobów pomocy społecznej za 2021r.

25.Stanowisko rady w sprawie petycji dotyczącej zwołania nadzwyczajnych posiedzeń rady miejskiej w celu uchwalenia uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych.

Głosowanie (Stanowisko rady w sprawie petycji dotycz...)

26.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

27.Sprawy różne.

28.Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.