XXXV Sesja Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji

w dniu 2022-05-31, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Zatwierdzenie porządku obrad XXXV Sesji...)

3.Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady M...)

4.Informacja Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

5.Debata nad raportem o stanie gminy.

6.Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Michałowa wotum zaufania.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzow...)

7.Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2021r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozd...)

8.Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Michałowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2021r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia absolutoriu...)

9.Uchwała zmian w budżecie na 2022r.

Głosowanie (Uchwała zmian w budżecie na 2022r.)

10.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2022-2031.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Pr...)

11.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo w latach 2022 – 2024.

Głosowanie (Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ok...)

12.Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/244/21 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Podlaskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI...)

13.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na poz...)

14.Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Michałowo.

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ek...)

15.Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1456B Jałówka – Mostowlany –Bobrowniki na odcinku Mostowlany – Jałówka (Gm. Michałowo)”.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia pomocy fina...)

16.Uchwała w sprawie ustanowienia programu osłonowego ,,Wsparcie mieszkańców Gminy Michałowo na lata 2019-2023”.

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustanowienia programu...)

17.Uchwała w sprawie aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Michałowo na lata 2016 – 2024.

Głosowanie (Uchwała w sprawie aktualizacji Strategii...)

18.Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia zasad zwrot...)

19.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Michałowo do Spółdzielni Energetycznej tworzonej w ramach programu RENALDO.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na prz...)

20.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

21.Sprawy różne.

22.Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.