XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji

w dniu 2022-11-24, godz. 15:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Zatwierdzenie porządku obrad XXXVIII Ses...)

3.Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady...)

4.Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.

5.Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2022r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 20...)

6.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2022-2031.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Pr...)

7.Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia wysokości s...)

8.Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego Pro...)

9.Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu rekreacyjnego „Bondary-Rybaki” nad zbiornikiem Siemianówka.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przystąpienia do sporz...)

10.Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kat...)

11.Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przystąpienia do sporz...)

12.Uchwała przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Michałowo.

Głosowanie (Uchwała przystąpienia do sporządzenia mi...)

13.Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Michałowo.

Głosowanie (Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy po...)

14.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaw...)

15.Uchwała w sprawie likwidacji dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Głosowanie (Uchwała w sprawie likwidacji dopłat do t...)

16.Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XII/98/19 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 25 września 2019 r w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowo.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XII/...)

17.Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych, złożonych stosownie do art. 24h ustawy o samorządzie gminnym za 2021r. Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Burmistrzowi Michałowa.

18.Przedstawienie projektu budżetu Gminy Michałowo na 2023 rok – dyskusja i wnioski.

19.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

20.Sprawy różne.

21.Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.