XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji

w dniu 2022-12-29, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Zatwierdzenie porządku obrad XXXIX Sesji...)

3.Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady...)

4.Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

5.Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2022 – 2031.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej P...)

6.Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2022r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 20...)

7.Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2023-2031.

Głosowanie (Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletnie...)

8.Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowo na 2023 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gmi...)

9.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli.

Głosowanie (Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ud...)

10.Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia pomocy fina...)

11.Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1456B Jałówka - Mostowlany - Bobrowniki na odcinku Mostowlany - Jałówka (Gm. Michałowo)”.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia pomocy fina...)

12.Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1629B starodroże drogi wojewódzkiej Nr 676 – Nowa Wola”.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia pomocy fina...)

13.Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu zadania pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1440B w miejscowości Topolany (Gm. Michałowo)”.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia pomocy fina...)

14.Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu zadania pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1466B na odcinku Hieronimowo – granica Gminy Michałowo – etap I (Gm. Michałowo)”.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia pomocy fina...)

15.Uchwała w sprawie określenia górnych opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia górnych opł...)

16.Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyboru metody ustaleni...)

17.Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia wzoru dekla...)

18.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udz...)

19.Uchwała w sprawie ustanowienia dorocznych Nagród Artystycznych Burmistrza Michałowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustanowienia dorocznyc...)

20.Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Michałowie na 2023 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pr...)

21.Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie na 2023 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pr...)

22.Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie na 2023 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pr...)

23.Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie na 2023 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pr...)

24.Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie na 2023 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pr...)

25.Przedstawienie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2023r.

26.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

27.Sprawy różne.

28.Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.