XL Sesja Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji

w dniu 2023-02-16, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad XL Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Zatwierdzenie porządku obrad XL Sesji Ra...)

3.Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady M...)

4.Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

5.Przedstawienie realizowanych projektów i przyszłej perspektywy dot. pozyskiwania środków z Unii Europejskiej.

6.Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Michałowa i uznanie skargi za bezzasadną.

Głosowanie (Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na...)

7.Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2023r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 20...)

8.Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Michałowo środków stanowiących fundusz sołecki.

Głosowanie (Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na...)

9.Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/425/22 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI...)

10.Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowo.

Głosowanie (Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania...)

11.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie 6 Bondary.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na spr...)

12.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie 16 Jałówka.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na spr...)

13.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie 26 Leonowicze.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na spr...)

14.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie 28 Łuplanka Stara i Nowa.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na spr...)

15.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie 38 Potoka.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na spr...)

16.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w obrębie 49 Topolany.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zam...)

17.Uchwała w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustalenia dopłat do ta...)

18.Uchwała w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów.

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustalenia stawki za 1...)

19.Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkole Podstawowej im Władysława Syrokomli w Michałowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Michałowie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zamiaru przekształceni...)

20.Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Głosowanie (Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium...)

21.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Głosowanie (Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie us...)

22.Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Michałowo do realizacji Programu “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Mi...)

23.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie za rok 2022 oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w 2023r.

24.Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w Michałowie za 2022 rok.

25.Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie za 2022 rok.

26.Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie za 2022 rok.

27.Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie za 2022 rok.

28.Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie za 2022 rok.

29.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

30.Sprawy różne.

31.Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.