XLII Sesja Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji

w dniu 2023-05-17, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Zatwierdzenie porządku obrad XLII Sesji...)

3.Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego Rady Miejskiej w Michałowie.

4.Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Mie...)

5.Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.

6.Debata nad raportem o stanie gminy.

7.Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Uchwała w sprawie uzupełnienia składu os...)

8.Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Uchwała w sprawie uzupełnienia składu os...)

9.Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Michałowa wotum zaufania.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzow...)

10.Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2022r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozd...)

11.Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Michałowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2022r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia absolutoriu...)

12.Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2023r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 20...)

13.Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2023-2031.

Głosowanie (Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletnie...)

14.Uchwała intencyjna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne realizowane w 2024 roku.

Głosowanie (Uchwała intencyjna w sprawie udzielenia...)

15.Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich, lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na...)

16.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego opracowania i wdrożenia strategii IIT Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaw...)

17.Uchwała w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmieniająca uchwałę w...)

18.wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie 47 Tajnica Górna

Głosowanie (wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomośc...)

19.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenie warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej tej bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na spr...)

20.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowo w 2023 roku.

Głosowanie (Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ok...)

21.Uchwała w spawie zmiany uchwały Nr XXXVII/272/18 Rady Miejskiej w z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Michałowo przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej.

Głosowanie (Uchwała w spawie zmiany uchwały Nr XXXVI...)

22.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022r.

23.Sprawozdanie z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie za 2022 rok, potrzeby na 2023 oraz ocena zasobów pomocy społecznej.

24.Stanowisko rady w sprawie petycji dotyczącej zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności.

25.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

26.Sprawy różne.

27.Zamknięcie obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie