XLVI Sesja Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji

w dniu 2023-11-23, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad XLVI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Zatwierdzenie porządku obrad XLVI Sesji...)

3.Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Mie...)

4.Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.

5.Przedstawienie projektu budżetu Gminy Michałowo na 2024 rok – dyskusja i wnioski.

6.Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia wysokości s...)

7.Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2023r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 20...)

8.Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2023 - 2031.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej P...)

9.Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego Pro...)

10.Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletn...)

11.Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Głosowanie (Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium...)

12.Uchwała w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż i określenie warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej tej bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenie zgody na spr...)

13.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie 3 Barszczewo.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na spr...)

14.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

15.Sprawy różne.

16.Zamknięcie obrad XLVI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.