III Sesja Rady Miejskiej w Michałowie

w dniu 2018-12-20, godz. 10:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad III Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Wniosek formalny nr. 1 Radnego Ryszarda...)Głosowanie (Wniosek formalny nr 2 Radnego Ryszarda B...)Głosowanie (Zatwierdzenie porządku obrad III Sesji R...)

3.Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.

4.Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 20...)

5.Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletn...)

6.Uchwała w sprawie aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Michałowo na lata 2016 - 2024.

Głosowanie (Uchwała w sprawie aktualizacji Strategii...)

7.Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym lub mieszkaniach chronionych.

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowyc...)

8.Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.

Głosowanie (Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium...)

9.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenie warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej tej bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na spr...)

10.Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Pr...)

11.Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Michałowo na 2019 r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Pro...)

12.Przedstawienie wniosków do budżetu gminy na rok 2019.

Głosowanie (Głosowanie wniosków komisji rolnictwa)Głosowanie (Wniosek formalny Radnego Bogdana Gryko,...)Głosowanie (Głosowanie nad wnioskami formalnymi komi...)Głosowanie (Głosowanie wniosków komisji oświaty)

13.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

14.Sprawy różne.

Głosowanie (Wniosek formalny Radnego Gryko o przerwę...)Głosowanie (Głosowanie nad wnioskiem Burmistrza o wy...)

15.Zamknięcie obrad sesji