IV Sesja Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji

w dniu 2019-01-31, godz. 10:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Zatwierdzenie porządku obrad IV Sesji Ra...)

3.Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego Rady Miejskiej w Michałowie.

4.Przyjęcie protokołu z II i z III Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Miej...)Głosowanie (Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Mie...)

5.Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.

6.Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany uchwały w spraw...)

7.Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany uchwały w spraw...)

8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany uchwały w spraw...)

9.Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyboru przewodnicząceg...)

6.Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Michałowie na 2019 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pr...)

7.Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie na 2019 rok.

Głosowanie (Wniosek formalny Burmistrza o dopisanie...)Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pr...)

8.Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie na 2019 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pr...)

9.Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie na 2019 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pr...)

10.Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie na 2019 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pr...)

11.Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie połączenia i podziału sołectw Gminy Michałowo.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany uchwały w spraw...)

12.Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w Sołectwie Bachury, Bondary, Cisówka, Ciwoniuki, Hieronimowo, Jałówka, Juszkowy Gród, Kazimierowo, Kobylanka, Kuchmy, Lewsze, Łuplanka, Michałowo I, Michałowo II, Nowa Wola, Nowosady, Pieńki, Planty, Potoka, Sokole, Suszcza, Szymki, Tylwica, Zaleszany, Żednia.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów so...)

13.Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w Sołectwie Krugły Lasek i Sołectwie Topolany.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów so...)

14.Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2019-2024.

Głosowanie (Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletnie...)

15.Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowo na 2019 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gmi...)

16.Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia pomocy fina...)

17.Uchwała w sprawie braku zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Michałowo środków stanowiących fundusz sołecki.

Głosowanie (Uchwała w sprawie braku zgody na wyodręb...)

18.Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Uchwała w sprawie terminu, częstotliwośc...)

19.Uchwała w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Michałowo w prawo własności tych gruntów oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat.

Głosowanie (Wniosek formalny komisji finansowej o wy...)Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia warunków ud...)

20.Uchwała w sprawie ustanowienia dnia 4 czerwca Świętem Miasta Michałowa.

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustanowienia dnia 4 cz...)

21.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

22.Sprawy różne.

23.Zamknięcie obrad sesji