VI Sesja Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji

w dniu 2019-03-28, godz. 10:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie (Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocno...)

2.Zatwierdzenie porządku obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

3.Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miejs...)

4.Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.

5.Uroczyste przekazanie tablic sołtysom sołectw Gminy Michałowo.

6.Podziękowania małym mieszkańcom Michałowa za wzorową postawę obywatelską.

7.Prezentacja I-szej części audytu, jaki ma miejsce w Urzędzie Miejski w Michałowie i podległych jednostkach.

8.Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2019r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2...)

9.Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Lokalnego Rynku Pracy Gminy Michałowo.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Ws...)

10.Uchwała w sprawie określenia szczegółowych wymogów „Raportu o stanie Gminy Michałowo”.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia szczegółow...)

11.Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Michałowo.

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustalenia sieci public...)

12.Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowo.

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci...)

13.Uchwała zmieniająca uchwałę przejęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Głosowanie (Uchwała zmieniająca uchwałę przejęcia Gm...)

14.Uchwała w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowo w 2019 roku.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia Programu op...)

15.Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunk...)

16.Oświadczenie Rady w temacie ustanowienia nagród „Orły Michałowa”.

Głosowanie (Oświadczenie Rady o wyrażeniu zgody na u...)

17.Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie za 2018 rok oraz potrzeby na 2019 rok oraz ocena zasobów pomocy społecznej.

18.Sprawozdanie za 2018 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby na 2019 rok.

19.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

20.Sprawy różne.

21.Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.