IX Sesja Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji

w dniu 2019-06-27, godz. 10:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wniosek formalny Przewodniczącej Rady o wycofanie z porządku obrad punktu 7 tj. Informacja o stanie dróg powiatowych na terenie Gminy Michałowo.

Głosowanie (Wniosek formalny Przewodniczącej Rady o...)

3.Zatwierdzenie porządku obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Zatwierdzenie porządku obrad IX Sesji Ra...)

4.Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Mie...)

5.Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Mi...)

6.Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.

7.Przedstawienie całościowych wyników audytu, jaki miał miejsce w Urzędzie Miejskim w Michałowie i podległych jednostkach.

8.Debata nad raportem o stanie gminy.

9.Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Michałowa wotum zaufania

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzow...)

10.Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2018r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozd...)

11.Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Michałowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2018 r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia absolutoriu...)

12.Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2019r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 20...)

13.Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Michałowo od Powiatu Białostockiego zadania publicznego – prowadzenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Michałowie.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę...)

14.Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Michałowo od Powiatu Białostockiego zadania publicznego – prowadzenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Michałowie.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę...)

15.Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Michałowo.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przystąpienia do sporz...)

16.Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego Pro...)

17.Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Lokalnego Rynku Pracy Gminy Michałowo.

Głosowanie (Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sp...)

18.Projekty unijne, inwestycje, remonty, przedsięwzięcia – prezentacja i dyskusja.

19.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

20.Sprawy różne.

21.Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.