XV Sesja Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji

w dniu 2019-12-19, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Zatwierdzenie porządku obrad XV Sesji Ra...)

3.Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Mie...)

4.Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.

5.Informacja o finale akcji „Szlachetna paczka.

6.Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 20...)

7.Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2020 - 2024.

Głosowanie (Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletnie...)

8.Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowo na 2020 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gmi...)

9.Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia pomocy fina...)

10.Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Głosowanie (Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie odb...)

11.Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.

Głosowanie (Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie ust...)

12.Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.

Głosowanie (Uchwała w sprawie terminu, częstotliwośc...)

13.Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyboru metody ustaleni...)

14.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Głosowanie (Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wy...)

15.Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/87/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej.

Głosowanie (Głosowanie wniosku Komisji Rolnictwa i...)Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/...)

16.Uchwała w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Michałowo na rok szkolny 2019/2020.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia średnich ce...)

17.Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Michałowo.

Głosowanie (Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gm...)

18.Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Michałowo.

Głosowanie (Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gm...)

19.Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Michałowie na 2020 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pr...)

20.Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie na 2020 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pr...)

21.Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie na 2020 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pr...)

22.Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie na 2020 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pr...)

23.Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie na 2020 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pr...)

24.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

25.Sprawy różne.

26.Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.